Voorwaarden

Verwerkingsregister gegevens en privacyverklaring zijn onderaan deze pagina te vinden.

Algemene voorwaarden Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit

Artikel 1.           Definities   

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
 2. Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit: de gebruiker van deze algemene voorwaarden is gevestigd te 3602PT Maarssen aan de Buitenweg 52 en ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67641202.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht (OVO) tussen Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit en de klant, hierin kunnen verschillende begeleidingsvormen opgenomen zijn.
 4. Klant: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met;
 5. Trainer /coach: de natuurlijke persoon die namens Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit de training, begeleiding of advies geeft.
 6. Begeleidingsvormen: de manier waarop de klant wordt begeleid door Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit. Trainingsbegeleiding; Eerste contact; Los consult; Trainingsplan; Vervolg Trainingsplan; Herziening Trainingsplan; Training met coaching en advies; Educatie.
 7. Trainingsbegeleiding: de begeleiding die doormiddel van advies wordt verstrekt via verschillende kanalen: persoonlijk contact, telefonisch contact, mailcontact en bijgevoegde bijlagen, WhatsApp contact, contact via Google Drive of via HRV4training.
 8. Eerste contact: een eerste kennismakingsgesprek waarin de hulpvraag kenbaar wordt gemaakt. De mogelijkheden en mogelijke vormen van trainingsbegeleiding worden besproken.
 9. Los consult: een op zichzelf staand gesprek waarin er trainingsadvies wordt gegeven op de dan beschreven situatie en hulpvraag. Er zit geen direct gevolg aan dit gesprek. Het is nog open of er trainingsbegeleiding volgt. Ook kan een los consult toegevoegd worden aan trainingsbegeleiding als de besproken vraag niet noodzakelijk is voor de trainingsbegeleiding die al gevolgd wordt.
 10. Trainingsplan: maatwerk waarbij de huidige situatie en de doelen in kaart worden gebracht op een manier die past bij de klant. Vaak via een intake-vragenlijst. De trainer/coach heeft een plan waarmee naar de doelen toegewerkt kan worden. Indien nodig is dit plan zichtbaar voor de klant via Google Drive.
 11. Vervolg trainingsplan: indien het moment van het eerder gestelde doel voorbij is volgt een nieuw trainingsplan. Indien de voorbereiding over meerdere seizoenen verloopt vindt er een vervolg plaats op het trainingsplan na het 1e en elk volgend seizoen waarbij een seizoen een maximale duur van 6 maanden heeft.
 12. Herziening trainingsplan: indien er grote wijzigingen zijn in te behalen doelen dan moet het plan herzien worden. Denk hierbij aan doelen in een andere sport of discipline. Indien er een pauze is geweest in de begeleiding moet het plan herzien worden. De pauze is maximaal 6 maanden.
 13. HRV4training monitoring: een systeem waarmee de klant elke ochtend een meting doet van de hartslag en aanvullende vragen beantwoord met gebruik van de eigen smartphone. Via de server van HRV4Training worden de gegevens verstuurd naar het account van Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit. De trainer /coach kan zo de klant volgen in belastbaarheid. Het systeem is een hulpmiddel bij de Trainingsbegeleiding.
 14. Training met coaching en advies: de (personal) trainingssessie die door Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit wordt verzorgd of begeleid. De trainingssessie zal bestaan uit een fysieke training die past bij het gekozen doel, dit kan zijn schaatstraining, skeelertraining, krachttraining, fietstraining, hardlooptraining of een andere passende vorm.
 15. Sportmassage: massage toegepast ter onderhoud van de spierfysiologie. De massage wordt alleen toegepast op lichaamsdelen waar geen blessures aanwezig zijn. De gesprekken tijdens de massage zijn geen trainingsbegeleiding.

Artikel 2.           Algemeen        

 1. De hier genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit en de klant.
 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
 3. Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één overeenkomst.
 4. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

 

Artikel 3.           Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
 2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
 3. Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, overeenkomsten, e-mailberichten en offertes van Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit binden Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit niet.
 4. Over de vermelde tarieven wordt geen BTW berekend.

 

Artikel 4.           Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de overeenkomst van opdracht heeft ingevuld, ondertekend en aan Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit heeft geretourneerd.

 

Artikel 5.           Annuleringsvoorwaarden

 1. De annuleringsvoorwaarden die gelden voor de klant zijn afhankelijk van de dienst die de klant bij Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit afneemt.
 2. Geeft de klant opdracht tot het maken van een trainingsplan, het vervolgen van een trainingsplan of het wijzigen van een trainingsplan, dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
  1. De opdracht kan tot 4 weken opgeschort worden. Na 4 weken dient de klant de kosten voor de dienst te voldoen, ongeacht of deze volledig ten uitvoer is gebracht
  2. In overleg kan bij ziekte, blessures of onverwachte levensgebeurtenissen waardoor het starten van Trainingsbegeleiding niet haalbaar is, de looptijd opgeschoven worden. Dit is altijd ter beoordeling van Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit en zal per individuele situatie bepaald worden.
  3. Indien de klant een opdracht na opschorten wil voortzetten kan het zijn dat er een wachttijd is tot het moment waarop Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit de opdracht ten uitvoer kan brengen.
 3. Heeft de klant een overeenkomt voor Trainingsbegeleiding van Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
  1. Trainingsbegeleiding die voor het einde van de maand wordt geannuleerd zijn voor rekening van de klant.
  2. Indien Trainingsbegeleiding voor het bereiken van het doel wordt geannuleerd, zijn enkel de kosten van de maand waarin de annulering door de klant kenbaar gemaakt wordt aan Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit nog voor rekening van de klant.
  3. In overleg kan bij ziekte, blessures of onverwachte levensgebeurtenissen waardoor Trainingsbegeleiding niet haalbaar is, de looptijd opgeschoven worden. Dit is altijd ter beoordeling van Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit en zal per individuele situatie bepaald worden.
 4. Heeft de klant een afspraak met Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit voor een los consult, Training met coaching en advies of sportmassage dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
  1. Annuleren kan tot 12 uur van tevoren, de sessie kan dan in overleg op een ander tijdstip ingehaald worden, mits er een geschikt moment gevonden kan worden.
  2. Sessies die binnen 12 uur van tevoren worden geannuleerd, kunnen niet ingehaald worden en zijn voor rekening van de klant.
  3. Annulering kan op de volgende wijzen geschieden:
   1. Middels een telefoongesprek;
   2. Via een SMS bericht;
   3. Via een WhatsApp bericht;
   4. Via de e-mail.

 

Artikel 6.           Annulering door Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit

 1. Bij ziekte van de trainer/coach schuiven de gemaakte afspraken omtrent het maken van een trainingsplan, het vervolgen van een trainingsplan of het wijzigen van een trainingsplan op met de tijd dat de trainer/coach ziek is.
 2. Is de trainer/coach op vakantie of ziek en heeft dit gevolgen voor de continuïteit van de trainingsbegeleiding, dan wordt de klant daarvan zo spoedig mogelijk via een telefoongesprek, e-mail, SMS bericht of WhatsApp bericht in kennis gesteld.
 3. Is de trainer/coach op vakantie of ziek en heeft de klant een afspraak met Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit voor een los consult, Training met coaching en advies of sportmassage dan wordt de klant daarvan zo spoedig mogelijk via een telefoongesprek, e-mail, SMS bericht of WhatsApp bericht in kennis gesteld.
 4. Bij slecht weer kan de trainer/coach de training met coaching en advies annuleren.

Artikel 7.           Uitvoering van de overeenkomst

 1. Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit is gehouden haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen en met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit garandeert niet dat met haar werkzaamheden het beoogde resultaat zal worden bereikt. Het succes is mede afhankelijk van de inzet van de klant.
 2. Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd.
 3. Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit is lid van NLcoach als ST3 KNSB trainer. NLcoach is als vereniging de opleider en belangenbehartiger van trainers en coaches in Nederland. Hiermee is Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit gebonden aan de NLcoach beroepscode: houvast voor kwaliteit en sportmoraal. Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit streeft ernaar om in de uitvoering van de overeenkomst te handelen naar deze beroepscode. De beroepscode is hier te vinden:

 https://www.nlcoachvereniging.nl/beroepscode/

 1. De trainer/coach van Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit heeft als basisopleiding de Bachelor Bewegingswetenschappen en de Master of Human movement science afgerond in 2009. De trainer/coach heeft een ST3 KNSB trainerslicentie en is lid van de Nederlandse Schaats Trainers Vereniging (NSTV), van de Vereniging voor Bewegingswetenschappen Nederland (VvBN) en van het tijdschrift Sportgericht om de beste vakkennis tot de beschikking te hebben. Via deze en andere organen wordt bijscholing gevolgd. Waaronder SportUtrecht.

 

Artikel 8.           Verplichtingen van de klant

 1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn.
 2. De gegevens en informatie die de klant aan Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit verstrekt dienen volledig te zijn en geen onjuistheden en/of onwaarheden te bevatten.
 3. De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren.
 4. De klant is gehouden Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
 5. De klant heeft totale eigen verantwoordelijkheid in te maken keuzes naar aanleiding van het trainingsadvies dat gegeven is in 1 of meerdere begeleidingsvormen die zijn opgenomen in de overeenkomst.
 6. De klant heeft totale eigen verantwoordelijkheid in de uitvoering van het trainingsadvies dat gegeven is in 1 of meerdere begeleidingsvormen die zijn opgenomen in de overeenkomst.
 7. De klant is verantwoordelijk voor het regelen van gekwalificeerde toezicht en begeleiding bij krachttraining op locatie indien de trainer/coach niet aanwezig is. Denk hierbij aan een personal trainer of fitness instructeur.
 8. De klant dient gezondheidsklachten voor aanvang van 1 of meerdere begeleidingsvormen die zijn opgenomen in de overeenkomst te melden aan Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit.
 9. De klant verklaart dat hij gezond is en fysiek in staat is om 1 of meerdere begeleidingsvormen die zijn opgenomen in de overeenkomst, te volgen en de instructies van Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit op te volgen. Indien de klant hieraan twijfelt, dan dient hij eerst een arts te raadplegen alvorens hij een begeleidingsvorm gaat volgen.
 10. De klant dient 1 of meerdere begeleidingsvormen die zijn opgenomen in de overeenkomst, te staken bij pijn, ziekte en/of aandoening waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat voortzetting van de training schadelijk voor zijn gezondheid kan zijn.
 11. Indien de klant zich niet geschikt acht voor 1 of meerdere begeleidingsvormen die zijn opgenomen in de overeenkomst, dan dient de klant dat direct aan Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit te melden.
 12. De klant is zich ervan bewust dat door het volgen van de 1 of meerdere begeleidingsvormen die zijn opgenomen in de overeenkomst, blessures en/of andere complicaties kunnen optreden zonder dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit.
 13. Het onder invloed zijn van drank of drugs tijdens 1 of meerdere begeleidingsvormen die zijn opgenomen in de overeenkomst, is niet toegestaan.
 14. Het gebruik van doping of de aanwezigheid van eerder gebruikte doping tijdens 1 of meerdere begeleidingsvormen die zijn opgenomen in de overeenkomst, is niet toegestaan.
 15. Als de klant zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van 1 of meerdere begeleidingsvormen die zijn opgenomen in de overeenkomst, onredelijk bemoeilijkt of verhindert, dan is Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit bevoegd de begeleidingsvorm(en) te staken. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit op vergoeding van eventuele schade.

 

Artikel 9.        Facturatie en betaling

 1. Facturatie geschiedt nadat de diensten door Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit geleverd zijn.
 2. Facturatie geschiedt via de e-mail, tenzij de klant uitdrukkelijk heeft verzocht om een papieren factuur.
 3. Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit dient de betaling te hebben ontvangen voor de betalingstermijn op de factuur is verlopen. Dit zal in de meeste gevallen een betalingstermijn van 28 dagen zijn.
 4. Indien de klant het gefactureerde bedrag niet tijdig betaalt, dan heeft Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat het gehele openstaande bedrag is ontvangen.
 5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente, conform artikel 6:119 BW, verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant.
 6. Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

 

Artikel 10.        Ontbinding en opschorting

 1. Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit is bevoegd de overeenkomst te ontbinden of de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.
 2. Voorts is Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

 

Artikel 11.        Aansprakelijkheid

 1. Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
  1. Een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 12.2;
  2. Enige daad of nalatigheid van de klant, zoals, maar zeker niet beperkt tot, het niet hebben van een toereikende gezondheid of conditie, overschatting van eigen vermogens en het negeren van instructies.
 2. Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Deelname aan de activiteiten tijdens 1 of meerdere begeleidingsvormen die zijn opgenomen in de overeenkomst, geschiedt geheel op eigen risico. De klant is persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens 1 of meerdere begeleidingsvormen die zijn opgenomen in de overeenkomst.
 4. Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele blessures, verwondingen, botbreuken of ander lichamelijk letsel of geestelijk letsel, die ontstaan is tijdens de 1 of meerdere begeleidingsvormen die zijn opgenomen in de overeenkomst, of die is ontstaan door het opvolgen van de door Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit gegeven trainingsadviezen of instructies. De kosten die voortvloeien uit een ongeval of opgelopen letsel tijdens de training komen geheel voor rekening van de klant.
 5. De klant dient zich te allen tijde te gedragen conform de aanwijzingen en gedragsregels die worden gegeven door Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit. Indien de klant weigert deze aanwijzingen of regels op te volgen, dan is de klant verantwoordelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade.
 6. Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van de klant op het terrein waar 1 of meerdere begeleidingsvormen die zijn opgenomen in de overeenkomst plaatsvinden.
 7. Voor elke overeenkomst geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting aan de kant van Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit. Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het door de klant niet behalen van een bepaald gewenst resultaat of de mate waarin 1 of meerdere begeleidingsvormen bijdragen aan het door de deelnemer gestelde doel.
 8. Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de klant voor indirecte- of gevolgschade.
 9. Indien Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit beperkt tot het bedrag dat de klant aan Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit betaald heeft voor de uitvoering van de overeenkomst.
 10. Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit is Basis Lid van de vereniging NLcoach en daarmee verzekert voor aansprakelijkheid en ongevallen voor werkzaamheden die vallen onder de ST3 trainerslicentie van de Koninklijke Nederlandse Schaatsrijders Bond (KNSB).

 

Artikel 12.        Overmacht

 1. Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien er sprake is van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of gebruikte software van derden, computervredebreuk door derden, virusinfectie door derden, ziekte van de trainer/coach, verkeersstoring, verkeersongeval, weersinvloeden, natuurrampen, internetstoring, stroomstoring, brand, diefstal, overheidsmaatregelen, alsmede iedere andere situatie waarop Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit geen (beslissende) controle kan uitoefenen

 

Artikel 13.        Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
 2. Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Op de website van Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit: jolandaspruit.nl. is het verwerkingsregister en de privacyverklaring in te zien.

 

 Artikel 14.        Intellectuele eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op begeleidingsvormen ontwikkeld door Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit blijven bij Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit berusten.
 2. Het is zonder voorafgaande toestemming van Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit niet toegestaan om opnamen in beeld en/of geluid te maken van de training met coaching en advies.
 3. Het is zonder voorafgaande toestemming van Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit niet toegestaan om documenten die tot 1 van de begeleidingsvormen behoren te verspreiden.

Artikel 15.        Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit is lid van NLcoach via welke juridische, sport gerelateerde vragen voorgelegd kunnen worden aan Delissen Martens advocaten, belastingadviseurs & mediation.
 3. Alle geschillen tussen de klant en Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit gevestigd is. De klant heeft 1 maand de tijd nadat Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen

Verwerkingsregister zoals voorgeschreven door AVG

Naam en contactgegevens Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit

JMM Spruit, MSc. Buitenweg 52, 3602PT Maarssen

T: +31612434461

E: info@jolandaspruit.nl

ING Bank Maarssen IBAN NL29 INGB 000832297

KvK-67641202

Betrokkenen

Klanten: inclusief maar niet beperkt tot sporters. De klantenkring zijn organisaties of individuen die vrijwillig vragen om advies en begeleiding bij het toewerken naar een doel welke zij zelf gesteld hebben. Ze zijn niet gehinderd door blessure of onvoldoende mentale en/of fysieke gezondheid voor de Trainingsbegeleiding.

Doeleinden:

 1. Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit heeft persoonlijke gegevens nodig om de klant zo goed mogelijk te kunnen begeleiden middels 1 of meerdere begeleidingsvormen. Indien de gegevens niet volledig of onjuist worden verstrekt zal dit de kwaliteit van de trainingsbegeleiding negatief kunnen beïnvloeden.
 2. Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit werkt met een intake formulier welke gemaakt is met Microsoft Office 365. De intake wordt gebruikt om een duidelijke beginsituatie te schetsen zodat er een duidelijk doel gesteld kan worden en er een gericht plan gemaakt kan worden. Deze coaching gegevens worden opgeslagen op de hardware die eigendom is van Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit welke beveiligd is met een wachtwoord en vingerafdrukherkenning.
 3. Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit maakt gebruik van HRV4Training. Dit is een monitoringssysteem die werkt middels een app op de smartphone van de klant. Voor de monitoring wordt elke dag een meting van de hartslag uitgevoerd en moeten er aanvullende vragen worden beantwoord over: slaap; verrichte arbeid; motivatie; conditie; mentale energie; spierpijn; vermoeidheid; blessure; menstruatie; leefstijl; reizen; voedingspatroon; ziekte. De opslag van deze gegevens ligt bij HRV4training.com. Informatie over privacy and terms van HRV4Training is hier te vinden: https://www.hrv4training.com/privacy--terms.html . De gegevens van de klant zijn door Trainingsbegeleiding te zien in de online HRV4Training Coach account. Dit account is beveiligd door een wachtwoord.
 4. Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit maakt gebruik van de online applicatie ‘Intervals.icu’ voor het uitwisselen van benodigde trainings- en voortgangsgegevens voor het ten uitvoer brengen van de overeenkomst. Intervals.icu is een webapplicatie waarin de trainingsschema’s gemaakt en gepubliceerd worden. Ook kan de klant trainingsgegevens en gezondheidsgegevens uploaden zodat de voortgang door Jolanda Spruit Trainingsbegleiding te volgen is. Dit is geen vereiste. De klant heeft er zelf invloed op wie de gegevens kan inzien door volgers in te stellen. De opslag van de gegevens ligt bij Intervals.icu. Informatie over Privacy and terms van Intervals.icu is hier te vinden: https://intervals.icu/privacy-policy.html. Het account van Jolanda Spruit Trainingsbegeleiding is beveiligd met een wachtwoord.
 5. Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit bekijkt gegevens die open zijn voor het publiek via Strava. Het account van Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit is beveiligd met een wachtwoord.
 6. Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit werkt met Google Drive voor het uitwisselen van benodigde trainings- en voortgangsgegevens voor het ten uitvoer brengen van de overeenkomst. De gegevens die hierin te zien zijn, zijn online opgeslagen bij Google en beveiligd met een wachtwoord. De terms of service van google zijn hier te vinden: https://www.google.com/drive/terms-of-service/ .
 7. Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit maakt gebruik van een MacBook Air 2023, MacOS Ventura 13.5.2 of later; iPad 9e generatie OS-versie 16.6.1 of later en een iPhone 12 mini. Deze zijn allen beveiligd met een wachtwoord en evt aanvullend met vingerafdrukherkenning of gezichtsherkenning.
 8. Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit slaat tevens gegevens op, op een externe harde schijf van Toshiba en een micro SD kaart. Beide liggen opgeslagen in een kluis met slot welke wordt bewaard op de locatie waar Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit gevestigd is.
 9. Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit doet een intake via de telefoon en aanvullend via een digitaal word-document dat via de e-mail wordt gedeeld. Tijdens het telefoongesprek worden digitaal aantekeningen gemaakt op de iPad met het programma ‘Notities’. Deze notities worden opgeslagen in de icloud van Apple en zijn hierdoor in te zien op MacBook, ipad en iPhone.

Persoonsgegevens

Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit heeft de volgende gegevens nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst:

 1. Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit heeft basis persoons- en contactgegevens nodig voor de facturering en voor contact.
 2. Sportieve prestaties in het verleden: om in te schatten welk niveau de klant heeft en op welk niveau de trainingsbegeleiding gegeven kan worden.
 3. Huidige conditie met een verslag van de sportarts hierover: om een beoordeling te hebben van een specialist over de belastbaarheid van de klant, om in te schatten welk niveau iemand heeft en op welk niveau de trainingsbegeleiding gegeven kan worden.
 4. Gezondheid en risicofactoren: om in te schatten of er redenen zijn om sport af te raden en om in te schatten op welk niveau de trainingsbegeleiding gegeven kan worden.
 5. Sporttechnisch: om in te schatten of er technische beperkingen zijn voor het juist uitvoeren van de Trainingsbegeleiding.
 6. Mogelijkheden en belastbaarheid: om in te schatten of de klant zich in een situatie bevindt waarin het realistisch is dat er verantwoord aan de gestelde doelen gewerkt kan worden.
 7. Persoonlijkheid, communicatie en leerstijl: om de trainingsbegeleiding zo goed mogelijk aan te kunnen laten sluiten bij de klant waardoor de kans op het behalen van de gestelde doelen vergroot wordt.
 8. Hartslag en logboek: dagelijkse registratie van de hartslag met de HRV4training app en de antwoorden op de vragen die in het logboek van HRV4training aan de klant worden gesteld. Deze gegevens zijn nodig voor monitoring van de belastbaarheid van de klant en om te kunnen adviseren over te verrichten arbeid.

Bewaartermijn

De bewaartermijn van de persoons- en bijzondere gegevens is 5 jaar nadat de overeenkomst met de klant beëindigd is.

Beveiliging

De hardware waarop de gegevens worden bekeken en verwerkt zijn van Apple en draaien op macOS. De software wordt up-to-date gehouden.  Er wordt door Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit verstandig omgegaan met het gebruik van de Mac. Daarnaast beschikt macOS standaard over een eigen “antivirusprogramma”. Hierdoor kunnen apps niet automatisch worden geïnstalleerd en wordt de gebruiker geïnformeerd bij malware.

 

Privacyverklaring

 1. De gegevens die gevraagd worden zijn ten alle tijden in te zien. Ook kan er gevraagd worden naar correctie of verwijdering van gegevens. De gegeven toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens kan ten alle tijden ingetrokken worden.
 2. Gegevens zullen niet met derden worden gedeeld zonder toestemming van de klant.
 3. Back-ups zijn beschikbaar tot maximaal 5 jaar terug vanaf het heden. De back-up wordt opgeslagen op icloud van Apple en op een externe harde-schijf die in een kluis met slot wordt bewaard op de locatie waar Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit gevestigd is. De back-up ouder dan 5 jaar wordt automatisch verwijderd.
 4. Indien documenten van waarde zijn voor de bedrijfsvoering van Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit, dan worden deze na 5 jaar geanonimiseerd.
 5. Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit handelt volgens de NLcoach beroepscode: houvast voor kwaliteit en sportmoraal.

Trainingsbegeleiding Jolanda Spruit zal er alles aan doen om uw privacy te waarborgen. Mocht u toch nog iets opvallen waar u zich niet prettig bij voelt, laat dit dan weten via info@jolandaspruit.nl